Centre Comptable Riera és una empresa dinàmica per a la gestió i assessorament fiscal, mercantil, jurídic, comptable i financer

Loading...

QUI SOM

EL NOSTRE EQUIP

Centre Comptable Riera va iniciar les seves activitats el 1987, amb l’objectiu d’oferir un servei integral a les empreses de Menorca, ajustant-se a les necessitats i característiques de cadascuna d’elles, així com a particulars que necessitin assessorament, gestió o consultoria fiscal, financer, tributari, comptable, mercantil, sobre assegurances, jurídic, etc.
Per això compta amb un equip de persones altament especialitzades i en contínua formació, per garantir un bon servei. A més l’empresa pertany a diverses associacions professionals que certifiquen la qualitat en cadascuna de les activitats que es realitzen i aporten la seva experiència per afrontar qualsevol problema que es plantegi.
Finalment, l’empresa disposa d’una moderna seu dissenyada amb els millors criteris de funcionalitat, dotant-se de les últimes innovacions tècniques i informàtiques que li permet estar en contacte directe, via Internet, amb els seus clients oferint-los a el moment la informació fiscal i comptable, així com tot l’assessorament fiscal, financer o legal que necessitin.
Tots aquests factors fan que Centre Comptable Riera sigui una de les empreses més dinàmiques i modernes a Menorca per a la gestió i assessorament fiscal, mercantil, jurídic, comptable i financer ja que ha sabut unir les noves tecnologies amb un tracte personal i directe amb el client .

SERVEIS

EMPRESES I PARTICULARS

SERVEI INTEGRAL A EMPRESES I PARTICULARS

FISCAL  >>

COMPTABLE  >>

LABORAL  >>

MERCANTIL  >>

JURÍDIC  >>

ASSEGURANCES  >>

SERVEI INTEGRAL A EMPRESES I PARTICULARS

A partir d’una anàlisi exhaustiva de la informació facilitada pels nostres clients oferim un assessorament fiscal integral i personalitzat, tant per a empreses com per a particulars, enfocat a la planificació i estudi de la situació per tal de buscar l’optimització fiscal i minimitzar els riscos.

Entre els nostres serveis es troba la confecció i presentació de totes les declaracions i liquidacions de el sistema tributari:

 • Impost sobre Societats
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre la renda de no residents
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials
 • Impost sobre Successions i Donacions

També oferim serveis d’assistència i representació davant els òrgans de Gestió i Inspecció Tributària.

Amb la finalitat de mantenir informats als nostres clients sobre les novetats i canvis normatius que es van implementant vam enviar una circular per informar dels mateixos.

Els serveis que presta el nostre departament comptable són:

 • Confecció de la comptabilitat
 • Preparació i anàlisi periòdica d’estats financers
 • Anàlisi de l’evolució de l’empresa
 • Planificació, organització i direcció de sistemes comptables
 • Formació i suport a el personal dels departaments comptables
 • Altres serveis específics adaptats a les necessitats dels nostres clients.

Tots aquests serveis poden ser prestats a les nostres oficines oa les instal·lacions dels nostres clients.

La complexa regulació de el marc de les relacions laborals fa imprescindible una gestió professional de les mateixes per evitar riscos i controlar els costos a les empreses.

En el nostre departament Laboral podem oferir múltiples serveis personalitzats segons les necessitats de cada empresa. Entre ells es troba:

 • Altes i baixes de treballadors i empreses.
 • Confecció i gestió de contractes laborals i nòmines
 • Confecció i presentació de liquidacions
 • Anàlisi de costos laborals
 • Tramitació de “pensions”: jubilació, invalidesa, viduïtat, etc.
 • Representació davant la inspecció de Treball

Des del nostre departament Mercantil assessorem i gestionem tots els tràmits necessaris en aquesta matèria tan important en el món empresarial actual.

Els serveis que podem oferir, entre altres, són:

 • Constitució de societats
 • Modificació d’estatuts
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Manteniment i legalització de llibres oficials: actes, socis o qualsevol altre llibre obligatori.
 • Confecció i presentació dels Comptes Anuals

En l’afany de donar el millor servei als nostres clients tenim externalitzats els serveis jurídics que podem oferir als nostres clients.

Aquesta col·laboració amb diversos despatxos professionals ens permet oferir el millor servei en matèria civil, mercantil i penal.

També podem oferir serveis d’Administració de finques així com l’adaptació a la normativa sobre Protecció de dades i la gestió dels tràmits necessaris per a aquesta.

Seguint les teories més actuals sobre assegurances, el nostre departament ha evolucionat cap a un nou concepte: la protecció de el patrimoni.

Amb això pretenem no només l’estudi dels contractes asseguradors, sinó una anàlisi personalitzada de necessitats i riscos enfocat a cobrir la major part d’eventualitats i imprevistos que puguin afectar el patrimoni dels nostres clients particulars així com un estudi de la protecció patrimonial de les societats mercantils.

Tot això ho aconseguim amb una anàlisi inicial i un seguiment basats en el tracte personal i la confiança entre els nostres clients i els nostres assessors.

Entre els productes analitzats estan:

 • Assegurances particulars (actuacions, llar, accidents, vida, embarcacions …)
 • Assegurances d’empreses (PIME, responsabilitat civil, comerços, convenis, vida …).

CONTACTE

Camí de ses Rodees, 1, Local I · 07703 Maó · Menorca · Illes Balears / Tel.: 971 35 01 00 / info@ccriera.com